စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးမည့်ညွှန်ကြားချက်