ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ရှင်းယန်(အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်း(၂၆)ရပ်ကွက် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း ၊ အမှတ် (၀၀၆)ရှိ Mr. Loush Idao (အလုပ်ရှင်) ၊ ဦးမင်းစည်သူ (တာဝန်ခံ)တို့ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သော ရှင်းယန်(အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးစိုးအောင်ပါ (၂၀)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့က လွှဲအပ်ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၉) ဖြင့် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ