ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊  ပဲခူးမြို့၊ တိုင်း‌ဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံးခန်းမ၌ COVID-19 ရောဂါကူးစက် မှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ပဲခူးမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန(၁၅) ဌာနရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့်(၆၀)%  ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ပဲခူးမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားသည့် Karisma Apparel Myanmar Garment Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံ အလုပ်သမား( ၁၀၄)ဦး ၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၆,၀၄၆,၉၄၄/-၊ Hung Kiu Myanmar Garment Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား         (၇၇)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၄,၆၈၇,၇၂၈/-၊ Pung Kook Myanmar Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၃၃)ဦး ၏ မမာမကျန်းမှု ဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၁,၅၇၇,၅၃၀.၆၄/-၊ KM Healthcare Myanmar Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၉)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၆၆၆,၄၆၃/-၊ Bago Sports Gloves Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန် ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၈)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၆၄၅,၂၃၂/-၊ Myanmar Gold Eagle Artificial  Flowers Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာမခံအလုပ်သမား(၇)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၄၃၆,၂၉၆/- တို့ကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ကေသီခိုင်မှလည်းကောင်း၊ Delta AIG Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံ အလုပ်သမား(၄)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၃၅၂,၂၀၃.၆၀/-၊ Myanmar Sunrun Garment Co.,Ltd မှကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၄)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၃၁၈,၆၄၀/-၊ Bago Sunny Garment Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၄)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၃၀၂,၄၀၀/-၊ Bell Masion Maple Co.,Ltd မှကိုယ်ဝန်ဆောင် အာမခံအလုပ်သမား(၃)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၂၄၃,၂၆၄/-၊ ယန်စီကျန်အထည်ချုပ်စက်ရုံ မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၄)ဦး၏ မမာ မကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၂၂၅,၉၉၂.၈၀/-၊ Myanmar New Hope Farms Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၂)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၂၂၆,၈၀၀/-၊ Win Win သစ်စက် မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံ အလုပ်သမား(၃)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၂၀၁,၆၀၀/-၊ Tan Chong Motor Myanmar Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၁)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေးလက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၁၆၈,၀၀၀/-၊ Amity Myanmar Lingerie Co.,Ltd မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာမခံအလုပ်သမား(၂)ဦး၏ မမာမကျန်းမှုဆေး လက်မှတ် အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ % အတွက် ငွေကျပ် ၁၃၀,၉၃၉.၂၀/- တို့ကို ပဲခူးမြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ တာဝန်ခံဦးစီးအရာရှိ ‌ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်မှလည်းကောင်း အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။