အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားအား ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ခန့္ထားေပးရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ အမွတ္(၂၉၈)ရွိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္သားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (တယ္လီဖုန္း အမွတ္ ဝ၁-၅၆၄၇၇၃)၌ ၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့တြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လူေတြ႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ အမ်ိုးသား(၃၂)ဦး၊ အမ်ိုးသမီး(၁၀)ဦး စုစုေပါင္း(၄၂)ဦးအားအလုပ္ခန့္ ထား ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ က်ား(၂၀)ဦး၊ စာေရးဝန္ထမ္း မ(၉)ဦး၊ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္း က်ား(၁၂)ဦး၊ မ(၃)ဦး၊ ယာဥ္ႀကီးေမာင္းဝန္ထမ္း က်ား (၃)ဦး နွင့္ စက္ရံုလုပ္သား က်ား (၆)ဦးတို့ျဖစ္ပါသည္။