အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားကိုအလုပ္ေနရာမ်ားသို့အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္နိုင္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာလာေရာက္ ေလွ်ာက္ ထားသူ (၈၂)ဦးရွိသည့္အနက္ (၅၅)ဦးကိုအလုပ္ခန့္ ထား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ ေန့နွင့္ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့မ်ားတြင္ (ဝ၉းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊ (၁၃)ရပ္ ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ အမွတ္(၂၉၈)ရွိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (တယ္လီဖုန္း အမွတ္ ဝ၁-၅၆၄၇၇၃) တြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လူေတြ႔စစ္ေဆးျပီး အလုပ္ ခန့္ထားနိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို့ျဖစ္ပါ၍ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို့ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန့ နွင့္ (၄)ရက္ေန့မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ကိစၥ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကပါရန္ အသိေပးနွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။