အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွဳိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ FMI City ၊ Myanmar International Domestic Training Centre တြင္(၂၄-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔၊ (၁၃းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၌ Myanmar International Domestic Support Worker သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္ ဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႀကပါသည္။
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအား ေစလႊတ္ခြင့္ၿပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သြားေရာက္သည့္နိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ရရွိမည့္အခြင့္အေရးနွင့္ အကာအကြယ္မ်ား၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာစကားနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ျပည္ပသို႔မသြားေရာက္မီႀကိဳတင္သိရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသျဖင့္ ယခုကဲ့သို့ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပသို႔လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါမစ္ရယူျပီး တရားဝင္သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာျပႆာနာျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစျပီး ျဖစ္ပြားပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ဥပေဒအတိုင္း မိမိနိုင္ငံသားအက်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ Myanmar International Domestic Support Worker သင္တန္းသည္ အိမ္တြင္း အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈရရွိေစရန္ (၂)လတာ အခ်ိန္ယူ၍ အဂၤလိပ္စာအေျခခံ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းအား ကြ်မ္းက်င္ဆရာမမ်ားျဖင့္ အထူးေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္နွင့္အညီ ယခုအခါ အစိုးရကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသာမက ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးလ်က္ရွိျပီး ယခုကဲ့သို့ အိမ္တြင္းအေထာက္အကူျပဳသင္တန္းကို အေျခခံပညာအသင့္အတင့္ရွိသည့္ အမ်ိုးသမီးမ်ားအား ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။