ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္

ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ILO တို့အႀကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌အဓမၼ ခိုင္းေစမႈလံုးဝပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃းဝ၀)နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္ ILO ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Mr. Steve Marshall နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္အဓမၼခိုင္းေစမႈလံုးဝပေပ်ာက္ေရးပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္အရလြန္ခဲ့သည့္(၃)လတာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကျပီး၊ ေနာက္လာမည့္(၃)လတာကာလအတြင္းဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ထက္ ပိုမိုေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။