ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိၿပီး

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံသို႔ (Employment Permit System-EPS) စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ (၂၁.၅.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ သြားရာက္ခဲ့ေသာ ရဲဝင္းသူ (မနလ အမွတ္-အမ္ ၃၉၀၄၁၈) သည္ ဒယ္ဂူးျမိဳ႕ရွိ Gi Won San Eop အထည္အလိပ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ (၅.၁၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔၌ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ စက္ညပ္၍ ညာဘက္ လက္ေကာက္ဝတ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သျဖင့္ ဒယ္ဂူးျမိဳ႕ရွိ W Hospital တြင္ တက္ေရာက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရပါသည္။ အလုပ္သမားသံအရာရွိမွ ၄င္းစက္ရံုႏွင့္ညွိႏွိုင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ အာမခံဌာန သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ပွ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀% ကို (၅.၁၂.၂၀၁၂) မွ (၁၈.၆.၂၀၁၃) ထိ အာမခံဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး (၁၀.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အာမခံကုမၼဏီမွ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အာမခံေၾကး ဝမ္သိန္း(၄၁၀) (ဝမ္သိန္းေလးရာ႔တစ္ဆယ္) အား အလုပ္သမား ေမာင္ရဲဝင္းသူ၏ ဘဏ္စာရင္းသို႔လႊဲေျပာင္း ထည့္သြင္းေပးခဲ့သျဖင့္ ရသင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အျပည့္အဝရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ Computer Based Test (CBT)စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ အထူးသီးသန့္စာေမးပြဲေႀကညာခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတို့သည္ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လႊာအရ နိုင္ငံျခားသားလုပ္သား ေခၚယူမႈစနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ဆနၵရွိေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္အစိုးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အနိမ့္ဆံုး(၃)နွစ္ထက္ပို၍ တရားဝင္ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတို့တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ႀကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ထပ္မံသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္နိုင္ေရး ရည္ရြယ္ျပီး Computer Based Test(CBT)စနစ္ျဖင့္သီးသန့္ျပဳလုပ္ေပးေသာပထမအႀကိမ္ကိုရီးယား ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္အထူးစာေမးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသာလ်င္ နိုင္ငံျခားသားလုပ္သား ေခၚယူမႈ စနစ္အရ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ . . . . . . .

[download id=”111″]