အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ တဆင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ေမာင္မင္းသန္းသည္ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ ၄င္းေနထိုင္ရာအိမ္ခန္း၌နွလံုးေရာဂါျဖင္‌့ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ သို့ပါ၍ ေမာင္မင္းသန္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပအသက္အာမခံ ေလ်ာ္ေႀကးေငြခံစားခြင့္ ျပဳနိုင္ရန္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာမခံဌာနမွ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အာမခံေလ်ာ္ေႀကး‌ေငြ ကိုရီးယားဝမ္ (၁၅၀ဝ၀ဝ၀ဝ)ကို မင္းသန္း၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို့၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လႊဲအပ္ေပးထားသည့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအရာရွိထံသို့ (၂၁-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန့တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အာမခံေလ်ာ္ေႀကးေငြ ဝမ္သိန္း(၁၅၀)နွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၁၄၄၅၀ဝ၀ိ/-) ကို ကိုရီးယား သမၼတနိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအရာရွိက အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီသို့ ေငြလႊဲျဖင့္ ေပးပို့ခဲ့သျဖင့္ (၁-၃-၂၀၁၃)ရက္ေန့ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီရံုးခန္း၌ အလုပ္သမားညွြန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၊ညွြန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၏ ေရွ့ေမွာက္တြင္ ေအဂ်င္စီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာမွေမာင္မင္းသန္း၏ အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္အံုးနွင့္ေဒၚခင္ျမင့္ တို့အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


အစိုးရေအဂ်င္စီ ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာမွ အာမခံေလ်ာ္ေႀကးေငြ ဝမ္သိန္း(၁၅၀)နွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၁၄၄၅၀ဝ၀ိ/-) အား ေသဆုံးသူေမာင္မင္းသန္း ၏ မိဘမ်ားထံ ေပးအပ္စဥ္