အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လမှ စတင်ချုပ်ဆိုစေခဲ့ရာ
၁-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ
ကျား ၂၆၈၃၅ ဦး၊
မ ၄၅၄၈၉ ဦး
စုစုပေါင်း ၇၂၃၂၄ ဦး
ကို ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။


လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

(၁-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၅-၅-၂၀၂၁ ) အတွင်း

(၁-၁၀-၂၀၂၀) မှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၇-၂၀၂၀) မှ (၁၅-၇-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၆-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၅-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၅-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၄-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၃-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၂-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၂-၂၀၂၀) အတွင်း

(၁-၁-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁-၂၀၂၀) အတွင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်

(၁-၁၂-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၉-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၈-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၈-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၇-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၇-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၆-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၆-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၅-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၅-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၄-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၉) အတွင်း

(၁-၁-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁-၂၀၁၉) အတွင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်

(၁-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၉-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၉-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၇-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၆-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၅-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၅-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၄-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၃-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၂-၂၀၁၈ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၂-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁၆-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁-၂၀၁၈) အတွင်း

(၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၁-၂၀၁၈) အတွင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်

(၁၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇)

(၁-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇)

(၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇)

(၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇)

(၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇)

(၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇)

(၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၇)

(၁-၈-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၇)

(၁၆-၇-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၇-၂၀၁၇)

(၁-၇-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၇)

(၁၆-၆-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၇)

(၁-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၇)

(၁-၅-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၇)

(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၄-၂၀၁၇)

၂၀၁၆ ခုနှစ်

(၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆)

(၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆)

(၁၆-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆)

(၁-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆)

(၁၆-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆)

(၁-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၁၆)

(၁၆-၉-၂၀၁၆ မှ ၃-၉-၂၀၁၆)

(၁.၉.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၉.၂၀၁၆)

(၁၆.၈.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၈.၂၀၁၆)

(၁.၈.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၈.၂၀၁၆)

(၁.၇.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၇.၂၀၁၆)

(၁၆.၆.၂၀၁၆)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၆)

(၁.၆.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၆.၂၀၁၆)

(၁၆.၅.၂၀၁၆)မှ (၃၁.၅.၂၀၁၆)

(၁.၅.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၅.၂၀၁၆)

(၁.၁.၂၀၁၆)မှ (၁၅.၁.၂၀၁၆)

၂၀၁၅ ခုနှစ်

(၂၄.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၁၁.၂၀၁၅)

(၁၀.၁၀.၂၀၁၅)မှ (၂၃.၁၀.၂၀၁၅)

(၂၆.၉.၂၀၁၅)မှ (၉.၁၀.၂၀၁၅)

(၁၂.၉.၂၀၁၅)မှ (၂၅.၉.၂၀၁၅)

(၂၉.၈.၂၀၁၅)မှ (၁၁.၉.၂၀၁၅)

(၁၅.၈.၂၀၁၅)မှ (၂၈.၈.၂၀၁၅)

(၁၇.၇.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၇.၂၀၁၅)

(၁.၇.၂၀၁၅)မှ (၁၆.၇.၂၀၁၅)

(၆.၆.၂၀၁၅)မှ (၃၀.၆.၂၀၁၅)