အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပည္သူ လူထု ဗဟိုျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနႀကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးနွင့္ပတ္သက္၍အခ်ိန္ျပည့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ Complaint Mechanism (ေနျပည္ေတာ္)ကို ၂၇-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန့ ေန့လည္(၁၄းဝ၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁)၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေႀကာင္းနွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းတိုင္ႀကားလိုပါက တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ဝ၆၇-၄၃၀၁၈၄ ၊ ဝ၆၇-၄၃၀၂၈၄ သို႔လည္းေကာင္း၊ e-mail လိပ္စာ complaint.moles@gmail.com သို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေႀကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။