အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Announcement

Check me to Display at the Announcement Post List.

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၅/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၄/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၃/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ

Assessment Center တည်ထောင်၍ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိလိုသော လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆင်းများသိရှိနိုင်ရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေသော အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစာများ နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ခံယူလိုသူများအနေဖြင့် သိရှိလိုသည်များစုံစမ်းမေးမြန်းရန်

Mask တပ်ခြင်းကြောင့် အပူရှပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Mask တပ်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်းများကို လက်ကမ်းစာစောင်များဖြင့် ကြေညာခြင်း

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Internationl Affairs Division Organization for Technical Intern Training (OTT) မှ Mask  တပ်ခြင်းကြောင့် အပူရှပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Mask  တပ်ဆင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို လက်ကမ်းစာစောင်ဖြင့် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အသိအမှတ်ပြု အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်လိုသူများအတွက် တင်ပြရမည့်အချက်များ၊ လျှောက်လွှာ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများလျှောက်ထားရာတွင် အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရမည့်အချက်များ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်ထားချက် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၀/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၂၀) မှ စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ

အပြည့်အစုံ