အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူနည်းစနစ်သင်တန်း (Assessor Methodology Training) ကို            ၂၅-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၉-၃-၂၀၂၄  ရက်နေ့အထိ IT ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီမှ ပေးပို့လာသော သင်တန်းသား (၂၅) ဦးအတွက်၎င်း၊ Test Item Database User Training (TIDB) ကို ၂၈-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၉-၃-၂၀၂၄  ရက်နေ့အထိ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီနှင့် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီတို့မှ စေလွှတ် သော သင်တန်းသား (၄၆) ဦးအတွက်၎င်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) ၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။