အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ ကျွမ်းကျင် မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သော Assessment Center Manager Training ကို ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း) ၌ ၂၂-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား ကျား (၁၇) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး စုစုပေါင်း (၃၉) ဦးတက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။