အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္က်န္ရွိေနေသးေသာတားျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအားလံုးကိုရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္း”

၁။       ျမန္မာနိုင္ငံ၏အဓမၼေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၉၉ ခုနွစ္၊ (၈၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံနွင့္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္နွစ္၊(၈၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံတို့မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚတားျမစ္ ကန္႔သတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါ သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အနက္(၈၇) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွခ်မွတ္ခဲ့သည့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးနွင့္ (၈၈)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွခ်မွတ္ခဲ့သည့္တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႔ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ဇြန္လတြင္က်င္းပ ခဲ့ေသာ (၁၀၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံမွ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

[download id=”146″]