အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီးအေႀကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေႀကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔အျပီးျပန္လာေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆႏၵရွိပါက အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္တြင္း၌အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ တာဝန္က်ေသာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဝန္ထမ္းကို ျဖစ္ေစ၊ Complaint Mechanism Centre ဖုန္းအမွတ္ ဝ၆၇-၄၃၀ဝ၇၉ သို႔ ျဖစ္ေစဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္သမား တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေဖာ္ျပၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ေနရာ၊ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပ၍ သတင္းေပးပို႔ႀကပါရန္ အသိေပးႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။