၂၀၂၂ ခုနှစ်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၆/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံ အလုပ်သမားများ (Enrolled)စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၅/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ(Enrolled)စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၄/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ(Enrolled)စာရင်း          

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၃/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ(Enrolled)စာရင်း          

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ(Enrolled)စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၁/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ(Enrolled)စာရင်း