အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

(၁)     လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

        လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့် အလားတူ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများအား ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ် သဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်းသိရှိပါက အမြန်ဆုံး သွားရောက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

          အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးအရာရှိများသည် ၂၇-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၃-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပြင်းထန် (၁) မှု၊ အလွန်ပြင်းထန် (၁) မှုနှင့် သေဆုံး (၁) မှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အလုပ်ရှင်၊ မန်နေဂျာများ အနေဖြင့် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)     လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

        လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် သေဆုံးမှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုရရှိစေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား ပေါင်းစပ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်း ခွင်ဘေးအန္တရာယ်  ကင်းရှင်းရေးနှင့်  ကျန်းမာရေးကော်မတီများကို  ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ  ၂၇-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၃-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီ (၂၃) ဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၃)    လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ တိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း

        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ ဆူညံသံနှင့် အလင်းရောင်ရရှိမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာ တိုင်းတာလျက်ရှိရာ၂၇-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၃-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၁၃) ရုံ တွင် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ တိုင်းတာခဲ့ပါကြောင်းနှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် စက်ရုံ များအနက် စက်ရုံ (၆) ရုံတွင် သတ်မှတ်အလင်းရောင်ပမာဏအတွင်း မရှိခြင်း၊ စက်ရုံအားလုံး တွင် သတ်မှတ်ဆူညံသံပမာဏထက် ကျော်လွန်မှုမရှိခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တိုင်းတာခဲ့ သည့် စက်ရုံများသို့လုပ်ငန်း ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ညွှန်ကြား ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။