အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းအစီရင်ခံစာများ