အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ILO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ILO Convention No. 87 ပါ အသင်းအဖွဲ့များ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းနည်းဥပဒေ ၁၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့ပါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ကိုက်ညီပြည့်စုံ၍ လက်ရှိတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းမှု၊ စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်-

စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ် ပေးသည့်ရက်စွဲ
၁။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (CTUM)  မြန်မာ/အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ (၁/၂၀၁၅)၂၃-၇-၂၀၁၅
၂။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘော သားများအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်(MSF)​ကျောက်တံတား/ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသား/အဖွဲ့ချုပ် (၁/၂၀၁၂)၂၅-၄-၂၀၁၂
၃။မြန်မာ့ပင်လယ်ရေကြောင်း အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (MMWF)လှိုင်/ပင်လယ်ရေကြောင်း သင်္ဘောသား/အဖွဲ့ချုပ် (၁/၂၀၁၃)၆-၅-၂၀၁၃
၄။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပျော်သမဂ္ဂ များအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (MMTUF)တာမွေ/ ပင်လယ်ရေ ကြောင်း / အဖွဲ့ချုပ် (၁/၂၀၁၄)၈-၁၂-၂၀၁၄
၅။မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပြမှူး ကြီးများအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်(MMPA)ဗိုလ်တထောင်/ ရေကြောင်းပြမှူးကြီးများ/ အဖွဲ့ချုပ် (၂/၂၀၁၄)၈-၁၂-၂၀၁၄
၆။လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပျော်များ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်(IFOMS)ပုဇွန်တောင်/ ပင်လယ်ရေကြောင်း/ အဖွဲ့ချုပ်(၁/၂၀၁၅)၂၇-၂-၂၀၁၅
၇။မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမား၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (AFFM-IUF)အင်းစိန်/ စိုက်ပျိုးရေး/ အဖွဲ့ချုပ်(၂/၂၀၁၅)၂၁-၅-၂၀၁၅
၈။မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမား နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂ များအဖွဲ့ချုပ်(AFFM)      တာမွေ/ စိုက်ပျိုးရေး/ အဖွဲ့ချုပ်(၃/၂၀၁၅)၂၂-၅-၂၀၁၅
၉။မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (MICS- TUsF)မင်္ဂလာဒုံ/စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ပေါင်းစုံ/ အဖွဲ့ချုပ်(၁/၂၀၁၆)၈-၄-၂၀၁၆
၁၀။မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM)ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)/ ကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှု လက်မှု/အဖွဲ့ချုပ် (၁/၂၀၁၉)၂၉-၃-၂၀၁၉
၁၁။မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘော သားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်(MSESF)ဒေါပုံ/ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်/အဖွဲ့ချုပ် (၁/၂၀၁၂)၁၇-၇-၂၀၁၂

ထို့အပြင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၅ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း ၁ ဖွဲ့၊ မြို့နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၅၆ ဖွဲ့၊  အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့ အစည်း ၂၆ ဖွဲ့၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၈၂၄ ဖွဲ့တို့ကိုလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသည့်အချိန်မှစတင်၍ ယနေ့အထိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊  အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၃၀၄၃ ဖွဲ့ တို့အား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် များထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါကြောင်း  အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန