အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာန အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လွှင့်တင်နေသည့် www.mol.gov.mm Website အား အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည် [download id=”2458″]