အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Lot(4): SSB Call Center စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Lot(4):  အချက်အလက်တင်သွင်းလွှာ

Lot(4):  SSB Call Center စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (TOR)

                 Appendix(A)-AboutSSB

                Appendix(B)-SSBInformationSystem(Phase-1&2)

                Lot-4Appendix(C)-DeliverableLists

               Lot-4Appendix(D)-CommercialProposal(1)