အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Lot(1):  Telecommunication Infrastructure Implementation ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Lot(1):  အချက်အလက်တင်သွင်းလွှာ

Lot(1):  Telecommunication Infrastructure များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (TOR)

                Appendix(A)-Deliverable Lists

                Appendix(B)-Location(30)

                Appendix(C)-Commercial Proposal

                Appendix(D)-ComplianceCheck List

                Appendix(E)-Phase I and III

Lot(2):  Package Software Development and Implementation ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Lot(2):  အချက်အလက်တင်သွင်းလွှာ

Lot(2): Package Software Development and Implementation ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (TOR)

               Appendix(A)-About SSB

              Appendix(B)-Social Security Law 2012 M

              Appendix(B)-Social Security Rules M

              Appendix(C)-SSB Information System(Phase-I and II)

               Appendix(C)-SSB Information System(Phase-I and II) Supplier Lists

                Appendix(D)-Description Of Software Deliverable List

               Appendix(D)-Software Deliverable List

              Appendix(E)-Commercial Proposal

Lot(3):  Hardware များဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Lot(3):  အချက်အလက်များတင်သွင်းလွှာ

Lot(3):  Hardware များဝယ်ယူခြင်းသတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

            Appendix(A)-Hardware Deliverable List

               Appendix(B)-Commercial Proposal

                Appendix(C)-Phase I and II

Lot(4): SSB Call Center ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Lot(4):  အချက်အလက်များတင်သွင်းလွှာ

Lot(4):  Call Center Survey Form

Lot(4): SSB Call Center ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (TOR)

                Appendix(A)-About SSB

                Appendix(B)-SSB Information System (Phase I & II)

                Appendix(C)-Deliverable List

                Appendix(D)-Commercial Proposal