အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Inofrmation System) လုပ်ငန်း ဒုတိယအဆင့်၏ Lot (1)

Lot-2 Tender Form

Lot3 Tender Form