အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။   အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာ နှုန်း၊ ၂၁၆ဝဝဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ) ရာထူး (၁၅) နေရာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည် အချင်းပြည့်မီသူ အမျိုးသား (၈)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၇) ဦးတို့အား ခေါ်ယူခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်-

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်…

လျှောက်လွှာပုံစံ …