အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၂ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်)

၁။      အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
အလုပ်ခေါ်စာ အပြည့်အစုံ..
လျှောက်လွှာပုံစံ..
လျှောက်လွှာပုံစံ…. (Word File)