အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားလျော်ကြေးခံစားခွင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများအား ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ၊အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု၊ အလုပ်သမားရေးရာ တိုင်စာ/ပစ်စာများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဧပြီလအထိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်း CMP နှင့် CMP တဆင့်ခံစက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများစာရင်း ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအထိ CMP နှင့် CMP တစ်ဆင့်ခံ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများရှိ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားစာရင်း

၉-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်များ

၂-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

၁၉-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ