အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၁)      လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

          လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန် ခြင်းအားဖြင့် အလားတူ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများအား ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်းသိရှိပါက အမြန်ဆုံး သွားရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လူမှုဖူလုံ ရေးအဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

          အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးအရာရှိများသည် ၂၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပြင်းထန် (၁) မှုနှင့် သေဆုံး (၁) မှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြား ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အလုပ်ရှင်၊ မန်နေဂျာများအနေဖြင့် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

          လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် သေဆုံးမှုများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုရရှိစေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်   ကျန်းမာရေးကော်မတီများကို  ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး စည်းရုံးဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ၂၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ အလုပ်သမား (၅၀) ဦးနှင့် အထက်ရှိ သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ကော်မတီ (၂၁) ဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမား (၅၀) ဦးအောက်ရှိသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ကော်မတီ (၁) ဖွဲ့၊ စုစုပေါင်း (၂၂) ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၃)     လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ တိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း

          ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ ဆူညံသံနှင့် အလင်းရောင်ရရှိမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာ တိုင်းတာလျက်ရှိရာ ၂၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၁၇) ရုံ တွင် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ တိုင်းတာခဲ့ပါကြောင်းနှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် စက်ရုံ များအနက် စက်ရုံ (၁၂) ရုံတွင် သတ်မှတ်အလင်းရောင်ပမာဏအတွင်း မရှိခြင်း၊ စက်ရုံ (၁၀) ရုံတွင် သတ်မှတ်ဆူညံသံပမာဏထက် ကျော်လွန်နေခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် စက်ရုံများသို့ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

(၄)     သင်ထောက်ကူပြုမော်တော်ယာဉ်ဖြင့် အသိပညာပေးခြင်း

ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ပိုင်ရှင်၊ မန်နေဂျာနှင့် အလုပ်သမားများအား ဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးစည်းကြပ်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ ရရှိစေရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးမှုများ ကျင်းပရန် အခက်အခဲရှိသည့် စက်ရုံများအား သင်ထောက်ကူပြု မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ပို့ချပေးလျက်ရှိရာ ၂၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် (၄) ကြိမ်နှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် (၂) ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၆) ကြိမ်၊ အလုပ်သမား (၁၅၀) ဦးအား သင်ထောက်ကူပြု မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။