အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုခုတွင် လုပ် ကိုင်လျက်ရှိပြီး လူမှုဖူလုံရေးစနစ်နှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်တို့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အာမခံထား ရှိသော အလုပ်သမားများနှင့် ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုခုတွင်  လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိစေကာမူ လူမှုဖူလုံ ရေးစနစ်နှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ် တို့တွင် မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက် အာမခံထားရှိ သူများဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)     သေဆုံးသူက မိမိအား အမည်စာရင်း တင်သွင်းထား ကြောင်း ဝန်ခံချက်(သို့) မိမိသည်အဆိုပါအကျိုးခံစား ခွင့်ကိုရထိုက်သူဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား

(ခ)      သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံးက ထုတ်ပေးထားသော သေဆုံးသူ၏လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊

(ဂ)      လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(ဃ)     လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီး         ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ရထိုက်သူသည် သတ်မှတ်ထားသော (ပုံစံ-၄၁)ကို ဖြည့်စွက်ပြီး အလုပ်ရှင်ထောက်ခံစာ(ပုံစံ-၄၂)နှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက် အာမခံထားသူ သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်ကို ထိုအာမခံထားသူ သေဆုံးသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လူမှုဖူလုံ ရေးရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ

Website လိပ်စာ

www.mol.gov.mm