အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပဲခူး                                                                                                                ဧပြီ ၂၇

          အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အလုပ် သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် တာဝန်ရှိသူ များနှင့်အတူ ပဲခူးမြို့ သိရီဟံသာခန်းမ၌ ကျင်းပည့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရေး အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

          ဒုတိယဝန်ကြီးက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်သည့် ဥပဒေများတွင် အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ၌ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားခန့်အပ်ပြီးသည်နှင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူ ညီချက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ပါ ၂၁ ချက်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ  ချုပ်ဆိုရန် လိုကြောင်း၊

          အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသော လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် အလုပ်သမား၏ အကျိုးခံ စားခွင့်များသည်လည်း တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ ခံစားခွင့်များအောက် လျော့နည်းခြင်း မရှိရန် လိုကြောင်း၊

          အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်း၊

          အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား ချုပ်ဆိုပြီးသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်မိတ္တူကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးသို့ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း အလုပ်ရှင်က ပေးပို့ပြီး အတည်ပြုချက် ရယူထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

          အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား၊ အစမ်းခန့်ကာလ၊ အလုပ်အကိုင်တည်နေရာ၊ လုပ်ခလစာ၊ စာချုပ်သက်တမ်း၊ အလုပ်ချိန်၊ နားရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ခွင့်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ် သမားများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း၊ စာချုပ်စည်းကမ်းများကို သတ် မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အထွေထွေစသည့် အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

          လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

          အလုပ်သမားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ရောက်မီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်စာချုပ်ကို ကောင်းစွာနည်းလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊

          လုပ်သားများအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်သို့ အသိအမှတ်ပြုခံရရေး မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA)က အသိအမှတ်ပြုထားသည့်  ကျွမ်းကျင် မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိနိုင်ရေး ဝင်ရောက် အစစ်ဆေးခံရန်လိုကြောင်း၊

           အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများကို အလုပ် အကိုင်ရရှိစေပြီး အလုပ်လက်မဲ့ နည်းပါးစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ စည်းကမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် အလုပ်ရှင်များမှ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုကြောင်း၊

          အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အရည်အသွေးမီ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်၍ အလုပ်ရှင်များအတွက် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊

          သို့ဖြစ်၍ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခန့်အပ်မည့် အလုပ်သမားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စနစ်တကျ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်သားကောင်းများ ရရှိရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

          ဒုတိယဝန်ကြီးသည် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပဲခူးစက်မှုဇုန်ရှိ Bago Sport အားကစားပစ္စည်း စက်ရုံနှင့် Karisma အထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ သွားရောက်ပြီး အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စား လှယ်များ၊  အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (WCC) ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီဝင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံနှင့် စက်ရုံ စည်းဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊  ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက် ရေး၊ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ပေးရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆ ထိခိုက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါ ခံစားရရှိမှု လျော့နည်းစေ ရေး၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်ရှင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊ လူမှုဖူလုံရေး အကျိူးခံစားခွင့်များ ရရှိခံစားနိုင်ရေး စနစ်တကျလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြား၍ စက်ရုံအတွင်း လှည့်လည်ကြည်ရှု အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။