အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဂ်ာမနီေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Konstantistantin Barwaldt ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ယေန႕ ေမလ (၅) ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၉)နာရီခြဲ အခ်ိန္ တြင္ ဝန္ၾကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ အလုပ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Keiichiro NAKAZAWA ႏွင့္ အဖြဲ႔အား နံနက္ (၁၀)နာရီခြဲတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။[download id=”693″]

1

5