အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်                                                                                                            မေ    ၁၃။

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုးသား အဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း)၌ ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်နှင့် အလုပ်သမားရေးရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) နှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုစံ သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီဝင်များ၊ UMFCCI၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းချုပ်တို့မှတာဝန်ရှိသူများ၊ NSSA ၏ အမျိုးသား အဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရယူမည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံများ၊ စစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများ စုစုပေါင်း (၁၃၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

          ဒုတိယဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ၂၀-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁၉/၂၀၂၄ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေနှင့်အညီ NSSA အနေ ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုစံများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ဦးစားပေးမှုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊ အလုပ်သမား များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေထူထောင်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ မိမိဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီများနှင့် ဆပ်ကော်မတီများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊  

လက်ရှိတွင် NSSA အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား (၇၀) မျိုးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံ (၉၂) ခုကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ NSSA အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်း (၁၅) ကျောင်းရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် (၁၃) ကျောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် (၂) ကျောင်းရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အဆိုပါသင်တန်းကျောင်း (၁၅) ကျောင်းမှ သင်တန်း (၁၇) မျိုးအတွက် သင်တန်းသား (၁၂၇၁) ဦး မွေးထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်နေ့ထိ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဌာန (၂၆၃) ခု၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ (၈၃၈) ဦး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး (၁၀၂) ဦးကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင် (၅၂) မျိုးတွင် ဖြေဆိုသူ (၂၈,၅၈၄) ဦး ဖြေဆိုခဲ့မှု အနက် (၂၆,၂၂၃) ဦးကို ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း၊

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရေး အဆိုပြုစာရင်းများအရ သတ္တုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ကဏ္ဍမှ (၈၀၀) ဦး၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၆၀၀) ဦး၊ ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၃၈၀) ဦး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၃၈၀) ဦး၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၁၄၀) ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၁၀၀) ဦး၊ ယွန်း/ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ (၁၀၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၅၀၀) ဦး ရှိပြီး ကျန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများမှ အဆိုပြုစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဧပြီလတွင် ဖြေဆိုသူ (၇၀) ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး မေလအတွင်း ဖြေဆိုသူ (၂၀၄) ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊

အဆိုပြုစာရင်း တင်ပြပြီးသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၊ ကော်မတီများအနေဖြင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစောပိုင်းကာလ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုကို တွန်းအား ပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး လျာထားချက် ပြည့်မီအောင် ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Assessment Center များ၊ Chief Assessor နဲ့ Assessor များအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊

          ယနေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေတို့မှ အလုပ်အကိုင် (၁၄) မျိုး အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (၆၃၁) ဦး ကို အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အဖွင့်မှာကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊  UMFCCI အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဂဟေအင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ အသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးသည် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်ခေါင်းဆောင်များ၊ ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပြည်ပသို့ စနစ်တကျသွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

          နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ထက်ဦးသင်တန်း ကျောင်း (ရန်ကုန်) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန၌ ကြွေပြားကပ် အဆင့် (၁) အလုပ်အကိုင်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်နေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည်။