၂၀၂၂ ခုနှစ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁၀/၂၀၂၂)လအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သာမန်ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်စာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၉/၂၀၂၂)လအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သာမန်ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၈/၂၀၂၂)လအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သာမန်ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၇/၂၀၂၂)လအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သာမန်ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (၆/၂၀၂၂)လအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သာမန်ရငွေ နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း