အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ လ (၁၁) ရက်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ဖြည့်သွင်းထားသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား Data Cleaning ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ၃-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နှင့် ၄-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်း၍ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ တင်ဒါ တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ (Technical နှင့် Commercial Proposal များ) အား စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း (Administrative Evaluation) နှင့် နည်းပညာအပိုင်း (Technical Evaluation) ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ Evaluation ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) ပါ တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာတင်ဒါကော်မတီမှ အဆင့်လိုက် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ထားသည့် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအား ၁၉-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များအား ထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိသော https://www.mol.gov.mm တွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါ အဆင့်လိုက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစားပေးအဆင့်(၁) ဖြစ်သည့် Partner Associates International Co.,Ltd နှင့် ၂၄-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်သဖြင့် ၂၈-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်တွင် Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား စတင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

2

Partner Associates International Co.,Ltd၊ ၀န်ထမ်းများမှ Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် pilot လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်

3

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ဖြည့်သွင်းထားသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်(ပုံစံ-၂) များ ထားရှိမှုအခြေအနေ

4

Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်မည့် Server အား နေရာချထား ပြင်ဆင်နေစဉ်