အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ဒေသန္တရနှင့် ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ