အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ အမှတ် (၁၂၅/၂၄)၊ ကျွန်းတောလမ်း ၊ (၆)ရပ်ကွက်ရှိ Myanmar Golden Star Co.,Ltd မှ ဒေါ်ကျော့ကျော့ဇင်ဝင်းပါ အလုပ်သမား(၃)ဦးနင့် ဦးဒယ်နီရယ်နေမင်းထွန်း( အလုပ်ရှင်)တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၆-၆-၂၀၂၃ ရက်နေတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၃)