အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

  • အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ လက်မှတ်၊
  • Form 6/26
  • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း
  • Form 6/26တွင် ပါဝင်သောဒါရိုက်တာများ၏ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ် (ဓါတ်ပုံကပ်)၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။
  • အနည်းဆုံးသိန်း ၁၀၀၀ တန်ဖိုးရှိမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထား၊ ဘဏ်စာအုပ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၆ လက အနည်းဆုံး ငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ရမည်။
  • Demand Letter မူရင်းတင်ပြရမည်။
  • မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်ချက်များ

  • စေလွှတ်ပြီးအလုပ်သမားစာရင်း၊
  • ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင်၊
  • မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ် ထောက်ခံချက်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

Website လိပ်စာ

Home