စဉ်ကုမ္ပဏီအမည် မှ ထိ သက်တမ်းကာလ
၁။ Labour King Co.,Ltd၁၄-၉-၂၀၂၂၁၃-၉-၂၀၂၃၁ နှစ်
၂။Shwe Phyo Thar Co.,Ltd ၉-၁၁-၂၀၂၂၈-၁၁-၂၀၂၃၁ နှစ်
၃။Myanmar Shwe Yanant Co.,Ltd၉-၁၁-၂၀၂၂၈-၅-၂၀၂၃၆ လ
၄။Royal ABS Co.,Ltd၁၀-၁-၂၀၂၃၉-၁-၂၀၂၄၁ နှစ်
၅။Top Choice Manpower Co.,Ltd၃၁-၁-၂၀၂၃၃၀-၁-၂၀၂၄၁ နှစ်
၆။Myint Myat Tan Khon Co.,Ltd၃၁-၁-၂၀၂၃ ၃၀-၇-၂၀၂၃၆လ