အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စဉ်ကုမ္ပဏီအမည် မှ ထိ သက်တမ်းကာလ
၁။Labour King Co.,Ltd၁၄-၉-၂၀၂၂၁၃-၉-၂၀၂၃၁ နှစ်
၂။Shwe Phyo Thar Co.,Ltd၉-၁၁-၂၀၂၂၈-၁၁-၂၀၂၃၁ နှစ်
၃။Myanmar Shwe Yanant Co.,Ltd၉-၁၁-၂၀၂၂၈-၅-၂၀၂၃၆ လ
၄။Royal ABS Co.,Ltd၁၀-၁-၂၀၂၃၉-၁-၂၀၂၄၁ နှစ်
၅။Top Choice Manpower Co.,Ltd၃၁-၁-၂၀၂၃၃၀-၁-၂၀၂၄၁ နှစ်
၆။Myint Myat Tan Khon Co.,Ltd၃၁-၁-၂၀၂၃၃၀-၇-၂၀၂၃၆လ