အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ သိရှိရမည့် အချက်များ

ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ဖြင့် နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ OWIC ပြုလုပ်ခွင့်လျှောက် ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် တင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေး ကြေညာခြင်း