အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (၂၅) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခန့်အပ်မည့်သူများ၏ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၌ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (၂၅) နေရာတွင် အောက် ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြောင်း အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်-

ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ…

အောင်စာရင်းတန်းစီဇယား (အမျိုးသား)

အောင်စာရင်းတန်းစီဇယား (အမျိုးသမီး)