ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း( ၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၃၀-၆-၂၀၂၂)ထိ ကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-