အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 • ကုမ္ပဏီ၏ Letterhead ဖြင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တင်ပြစာ
 • ကုမ္ပဏီ၏ Letterhead ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယ်တိုင် လာရောက် မလျှောက်ထားနိုင်ခဲ့လျှင်)
 • လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြပါရှိသော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၏အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ (ကုမ္ပဏီ၏Letterhead ဖြင့်)
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများမှတ်ပုံတင်ခြင်း အတွက် လျှောက်လွှာ(လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်)
 • နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (CV Form)
 • အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်(သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားသည့်အခါ)
 • နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
 • နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား၏ လုပ်ခလစာမှ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ထားသော ပြေစာမိတ္တူ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ
 • ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ(စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်
 • နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အသစ်လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ထောက်ခံစာမိတ္တူ
 • ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၄) ပုံ

          နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် အသစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း သက်တမ်း ၆ လ ကာလအတွက်  ကျပ် ၅,၅၀၀/-နှုန်း၊ သက်တမ်း ၁ နှစ် အတွက် ကျပ် ၁၁,၀၀၀/-နှုန်းနှင့် လုပ်ငန်းနောက်ကျ ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ၁ လ ဒဏ်ကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀/-နှုန်းဖြစ်ပါသည်။