အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်ရှင်ရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်

အလုပ်မရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်

Work Permit Process