ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိလျက်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို http://www.soumu.go.jp/main-content/000685956.pdf(English) တွင် လျှောက်ထားနိုင် ရေး အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးအပ်ပါသည် အပြည့်အစုံ.