အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၅/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်