အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ခုံသမာဓိကောင်စီ ၊ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၀/၂၀၂၄) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန် အား သိရှိနိုင်ပါရန် တင်ပြခြင်း

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၃/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၅/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၀/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၉/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၈/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၄/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၃/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်