အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဆရာရှင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၄၅)ရှိ Topline Global Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဦးထွန်းလင်းဦးပါ အလုပ်သမား (၄)ဦးနှင့် Mr.Tseng Chin Chuan (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁/၂၀၂၃)