ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရွာသာကြီး (အလတ်စား)စက်မှုဇုန်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ မြေကွက် အမှတ် (၂၁၈) ရှိ အောင်ပန်းသီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်ရှင် ဦးအောင်ရဲနိုင်နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ယုယုနိုင် ပါ (၄၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၄)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ် (၁၈၀/ဘီ)ရှိ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Yang Chin Chiang ၏(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ခိုင်သဇင်မြင့် ၊ဒေါ်မီမီကျော် (Manager)၊ ဒေါ်နှင်းယုမော် (Account) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်မြတ်မင်းဝေ ပါ (၃) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၆/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၅) ရှိ Sunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd (ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း) မှ အလုပ်ရှင်Mr. Zhang Bang ၏ (အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးစောစိန်အောင် (ခ) သီဟဇော် (General Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဦးအောင်ကိုဦးပါ (၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၅/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၄)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ် (၁၈၀/ဘီ) ရှိ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်ခိုင်သဇင်၊ အလုပ်ရှင်Mr. Yang Chin Chiang ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်မီမီကျော် (Manager)၊ ဒေါ်နှင်းယုမော် (Account) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ခင်သန္တာဖြိုး ပါ (၂၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၇/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရွာသာကြီး (အလတ်စား) စက်မှုဇုန်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ မြေကွက် အမှတ် (၂၁၈) ရှိ အောင်ပန်းသီး (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် ဦးအောင်ရဲနိုင် နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ယုယုနိုင် ပါ (၄၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၁/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ (၂၆) ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၂) လမ်း၊ အမှတ် (၈၄/၈၆) ရှိ Myanmar Indo Best Co.,Ltd (လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်း) မှ အလုပ်ရှင် ဦးဇော်လတ် ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ခင်မိုးရွှေ (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)နှင့် အလုပ်သမား ဦးအောင်ပြည့်ဖြိုးမင်း ပါ (၂) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၄/၂၀၂၂)