မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော သင်တန်းကျောင်းများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ