ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢ ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ NV ကတ္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားေဆြးေႏြး။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၈။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီအား ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ NV ကတ္ထုတ္ေပး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ NV ကတ္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာထုတ္ေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ နိုင္ငံအတြင္း ေဒသအလိုက္ NV ကတ္ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ နိုင္ငံအတြင္း ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။(-)